Aanleiding

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid hierna te noemen; NPRZ richt zich op het
wegwerken van de achterstanden van de bewoners en op het verbeteren van het leven op
Zuid. Dit moet er toe Ieiden dat Rotterdam Zuid het over twintig jaar net zo goed doet als de
andere drie grote steden in ons land. Om dat te bereiken is samenwerking hard nodig. Naast
de rijksoverheid, de gemeente Rotterdam, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties
en bedrijfsleven is de samenwerking met de bewoners zeer belangrijk. Daarom staan in het
Nationaal Programma de bewoners van Zuid centraal. Zij zijn de motoren voor ontwikkeling
van het gebied. Met dit convenant tussen NPRZ en de Rotterdamse maatschappelijke
organisaties op Zuid wordt invulling gegeven aan hun betrokkenheid.

Partijen

  1. NPRZ
  2. Maatschappelijke organisaties in Rotterdam Zuid

Overwegen het volgende:

– dat partijen het gemeenschappelijke doe! van het NPRZ onderschrijven te weten: het
tegengaan van de achterstanden van bewoners door de versterking van onder andere
thuisbasis, het verbeteren van de onderwijsprestaties, een betere positie op de
arbeidsmarkt, een aantrekkelijker en veiliger woonmilieu voor Rotterdammers op Rotterdam
Zuid met als doel bewoners op Zuid beter te laten participeren;

– dat NPRZ ervoor wil zorgen dat jongeren op Zuid kiezen voor kansrijke opleidingen in de
haven, zorg, techniek en een hoger opleidingsniveau bereiken. Dat de organisaties hier een
bijdrage aan willen Ieveren afgestemd op hun capaciteiten en werkterrein;

– dat NPRZ ervoor wil zorgen dat meer bewoners op Zuid aan het werk gaan en dat de
organisaties hieraan een bijdrage willen Ieveren afgestemd op hun capaciteiten en
werkterrein;

– dat NPRZ ervoor wil zorgen dat de woningen en hun omgeving beter en aantrekkelijk
Worden en dat de organisaties hieraan een bijdrage zullen Ieveren afgestemd op hun
capaciteiten en werkterrein.

Afgesproken wordt dat:

  1. Maatschappelijke organisaties partners worden van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid,
  2. Organisaties in hun activiteitenplan, NPRZ punten op het gebied van school, werk, wonen en veiligheid opnemen en daar aandacht aan besteden,
  3. De partijen ervoor gaan zorgen dat de Rotterdammers van dit gebied vertrouwen krijgen in het NPRZ,
  4. De organisaties voor daarbij benodigde hulp doorverwijzen naar reguliere instanties per wijk, op het gebied van school, werk en wonen,
  5. NPRZ en de organisaties ervoor zorgen dat de communicatie over de aanpak van het NPRZ en wat dit betekent voor Rotterdammers op Zuid, beter onder de aandacht worden gebracht,
  6. Er een netwerkgroep vanuit de organisaties in het leven wordt geroepen om dit proces te volgen.

Overig:

  1. Tussen partijen zullen nadere afspraken gemaakt worden over ondersteuning vanuit het Nationaal Programma Rotterdam Zuid over de communicatie met de doelgroep en het opzetten van de netwerkgroep.
  2. Aan organisaties die later willen aansluiten zal worden gevraagd om dit convenant te ondertekenen.

Duur

Dit convenant wordt afgesloten voor de duur van 2 jaren oftewel 24 maanden, te starten
vanaf de datum ondertekening. Na 18 maanden zal er een evaluatiegesprek plaatsvinden
tussen het NPRZ en de organisaties en zal er worden gesproken over de verdere
samenwerking.